Much, many, a lot of, some, any – czyli z czym lubią się rzeczowniki

W tym wpisie zajmiemy się słówkami, które często łączą się z rzeczownikami: much, many, a lot of, some, any, ale nie tylko! Warto zapoznać się z teorią i nauczyć się konstrukcji na pamięć. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że przykłady, które będą się przewijać przez ten wpis, są dosyć uniwersalne. Są oczywiście inne opcje i wyjątki, ale tym razem skupimy się na ich powszechnym użyciu.

Much, many, a lot of, lots of

Wszystkie cztery określniki ilościowe oznaczają dużo. Jaka jest między nimi różnica?

1. Typ zdania, w jakim występują:

Z a lot of najczęściej spotkasz się w zdaniach twierdzących. Podobnie lots of.
Much/many z kolei zazwyczaj użyjesz w przeczeniach i pytaniach.

Z rzeczownikami policzalnymi:

1 + Mam dużo … I have a lot of … I have a lot of books.
2 Nie mam dużo … I don’t have many … I don’t have many books.
3 ? Czy masz dużo …? Do you have many …? Do you have many books?

Z rzeczownikami niepoliczalnymi:

4 + Mam dużo … I have a lot of … I have a lot of time.
5 Nie mam dużo … I don’t have much … I don’t have much time.
6 ? Czy masz dużo …? Do you have much …? Do you have much time?

Uwaga! Czasownik mieć możesz odmienić również w ten sposób:

+ Mam dużo … I’ve got a lot of …
Nie mam dużo … I haven’t got many …
? Czy masz dużo …? Have you got many …?

2. Język formalny czy codzienny?

Many jest rzadziej używane niż a lot of w zdaniach twierdzących. Częściej pojawia się w zdaniach formalnych. Much na co dzień nie użyjesz w zdaniach twierdzących. Sięgnij po niego, gdy chcesz nadać zdaniu wydźwięk formalny.

Zazwyczaj Rzadziej
+ I have a lot of books. I have many books.
+ I have a lot of time. I have much time (formalny)

A lot of czy lots of użyjesz w pytaniach, ale tym razem Twoje zdanie stanie się jeszcze bardziej kolokwialne.

Zazwyczaj Rzadziej
+ Do you have many books? Do you have a lot of books?

A lot of i lots of możesz używać wymiennie. To drugie jest bardziej kolokwialne.

3. Lubią się z konkretnymi słówkami.

Much/many połączysz z too czy so, podczas gdy a lot of lubi się z such. Zwróć uwagę, że much i many możesz użyć z too i so w zdaniach twierdzących, niezależnie od tego czy zdanie jest formalne, czy kolokwialne.

Policzalne

7 Mam tak dużo … I have so many … I have so many books.
8 Mam tak dużo …, że … I have so many … that … I have so many books that…
9 Mam tak dużo … I have such a lot of … I have such a lot of books.

 

10 Mam zbyt dużo … I have too many … I have too many books.
11 Nie mam wystarczająco … I don’t have enough … I don’t have enough books.

Niepoliczalne

12 Mam tak dużo … I have so much … I have so much time.
13 Mam tak dużo …, że … I have so much … that … I have so much time that…
14 Mam tak dużo … I have such a lot of … I have such a lot of time.

 

15 Mam zbyt dużo … I have too much … I have too much time.
16 Nie mam wystarczająco … I don’t have enough … I don’t have enough time.

A lot of/many/much oczywiście wystąpi w innego typu zdaniach. Często będziesz używał ich z konstrukcją there is/there are:

Policzalne

17 Jest wiele … There are a lot of … There are a lot of people.
18 Nie ma wielu … There aren’t many … There aren’t many people.
19 Czy jest wiele …? Are there many …? Are there many people?

 

20 Jest tak wiele … There are so many … There are so many books.
21 Jest zbyt wiele … There are too many … There are too many books.
22 Nie ma wystarczająco … There aren’t enough … There aren’t enough books.

Niepoliczalne

23 Jest dużo … There is a lot of … There is a lot of time.
24 Nie ma dużo … There isn’t much … There isn’t much time.
25 Czy jest dużo …? Is there much …? Is there much time?

 

26 Jest tak dużo There’s so much … There’s so much time.
27 Jest zbyt dużo … There’s too much … There’s too much time.
28 Nie ma wystarczająco … There isn’t enough … There isn’t enough time.

(a) few, (a) little

Jaka jest różnica między few a little? Kiedy użyć przedimka?

Policzalne Niepoliczalne
+ a few kilka a little trochę
(very) few (bardzo) mało (very) little (bardzo) mało

Tym razem „+” nie oznacza zdania twierdzącego. A few oraz a little użyjesz, gdy chcesz wyrazić pozytywne znaczenie.
„-” dotyczy zdań o zabawieniu negatywnym. Możesz połączyć few oraz little z very, czego nie zrobisz z a few i a little.

Podobnie jak much i many, little i few różnią się tym, z jakimi rzeczownikami się połączą. Jeżeli masz problem z zapamiętaniem, który z nich lubi się z rzeczownikami policzalnymi, zauważ że a few oznacza kilka i jest podobne (trochę) do five – pięć. Kilka może oznaczać pięć, czyli coś policzalnego.

Policzalne

29 Mam kilka … I have a few … I have a few books.
30 Mam (bardzo) mało … I have (very) few … I have (very) few books.

Niepoliczalne

31 Mam trochę … I have a little … I have a little time.
32 Mam (bardzo) mało … I have (very) little … I have (very) little time.

Pozostałe konstrukcje z little i few

Little i few dużo łączy z much i many  – są przecież ich przeciwieństwem:

policzalne niepoliczalne
+ many much
few little

Łączą się również z so czy too. Możesz ich użyć w konstrukcji there’s lub there are:
Few
(policzalne)

33 Mam tak mało … I have so few … I have so few books.
34 Mam tak mało, że … I have so few … that … I have so few books that….

 

35 Mam zbyt mało … I have too few … I have too few books.

 

36 Jest kilka … There are a few … There are a few books.
37 Jest (bardzo) mało … There are (very) few … There are (very) few books.
38 Jest tak mało … There are so few … There are so few books.

Little (niepoliczalne)

39 Mam tak mało… I have so little … I have so little time.
40 Mam tak mało …, że I have so little … that … I have so little time that…

 

41 Mam zbyt mało … I have too little … I have too little time.

 

42 Jest trochę… There’s a little… There’s a little time.
43 Jest (bardzo) mało… There are (very) little … There’s (very) little time.
44 Jest tak mało … There’s so little … There’s so little time.

Some, any

Jaka jest różnica między some i any?

Przeanalizuj tę tabelkę:

A lot of/many Some/any
+ I have a lot of books. I have some books.
I don’t have many books. I don’t have any books.
? Do you have many books? Do you have any books?

Jak widzisz, znowu istotne jest to, z jakim typem zdania masz do czynienia. Tam gdzie many, pewnie mógłbyś użyć any, które swoją drogą brzmi podobnie. Oczywiście znaczenie jest inne.

Czy some i any mogą się pojawić w innego typu zdaniach?

Tak, podobnie jak to było z a lot of/much/many. Może zmienić się znaczenie. Z takimi możliwościami spotkasz się najczęściej:

Policzalne

45 Mam trochę/jakieś I have some… I have some books.
46 Nie mam żadnych I don’t any… I don’t have any books.
47 Czy masz jakieś …? Do you any… Do you have any books?

Niepoliczalne

48 Mam trochę I have some… I have some time.
49 Nie mam żadnych I don’t have any… I don’t have any time.
50 Czy masz jakieś …? Do you have any… Do you have any time?

Jak pewnie zauważyłeś, że tym razem nie ma rozróżnienia na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Użyjesz tych samych słówek w tych samych typach zdań. Some/any łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. Zwróć również uwagę na ich tłumaczenie.

O czym warto pamiętać?

1. Some możesz użyć w pytaniach, gdy oczekujesz odpowiedzi pozytywnej:
Would you like some coffee? Yes, please. – Czy chciałbyś (trochę) kawy? Tak, poproszę.

2. Jeżeli any przyjmuje znaczenie jakikolwiek (nie ważne jaki), możesz go również użyć w zdaniach twierdzących.
Choose any book you want. – Wybierz jakąkolwiek książkę chcesz.

3. Raczej nie będziesz używał any z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Jeżeli chcesz powiedzieć “Nie mam żadnego samochodu”, to sięgnij po przedimek nieokreślony: “I dont have a car“.

Co teraz?

Teoria teorią, a praktyka praktyką. Warto zrobić sobie fiszki z konstrukcjami, które poznałeś w tym wpisie. Jest ich w sumie 50. Zacznij od trzech i dokładaj sobie codziennie po kilka nowych. Oczywiście od czasu do czasu będzie pewnie trzeba do nich wrócić i sobie je powtórzyć, dlatego dobrym pomysłem jest zrobienie sobie pudełka z fiszkami. Możesz również wrzucić zdania do programu do nauki słówek, jeżeli nie ufasz wersji papierowej.

Jeżeli zauważyłeś jakiś błąd, to proszę napisz pod ten adres: kontakt@withflyingcolours.pl lub przejdź do zakładki kontakt. W wolnej chwili na pewno przeczytam Twoją wiadomość i spróbuję zastosować się do Twoich uwag. Z góry dziękuję.